Medicina familiar

     Proporciona atenció sanitària continua i integral a la persona i la família, incorporant les ciències biològiques, clíniques, socials i del comportament. Les persones són les protagonistes de l'atenció que els dóna el metge i han de col·laborar per aconseguir uns bons resultats en la salut. Es respecta la seva autonomia, no només per ètica, sinó també com a objectiu de salut. Se´ls facilita la informació necessària perquè el propi pacient decideixi,  amb la col·laboració del metge, el seguiment de l'atenció que prefereix. Tenint com a objectiu la promoció de l'autonomia per l autocura.

     Inclou el tracte del pacient en la salut i en la malaltia, una relació especial amb el malalt i amb la família i un enfocament integral de la cura de la salut.

     El metge de família veu al seu pacient en totes les etapes de la seva vida, des de la infància fins a la vellesa acompanyant-lo amb ell / ella i els seus familiars.